Intermediate Course Vocabulary List

zhǎo (14)

A

able tokě (19)
about大概dà gài (13)
about大约dà yuē (14)
to acceptshōu (15)
accustomed toguàn (18)
acrobatics杂技zá jì (19)
to actdòng (12)
to actyǎn (19)
(acting) play演出yǎn chū (19)
to addfù (20)
to addtiān (16)
advancejìn (13)
to affectgǎn (18)
after然后rán hòu (18)
after that然后rán hòu (18)
afterwards然后rán hòu (18)
agoqián (14)
agreementyuē (14)
aid帮助bāng zhù (18)
airport机场jī chǎng (14)
alldōu (16)
all along一直yì zhí (18)
to allowgěi (16)
to allowràng (18)
alongshùn (13)
alreadydōu (16)
altogether一共yí gòng (15)
alwayscháng (17)
always一直yì zhí (18)
alwayszǒng (18)
always总是zǒng shì (18)
amongjiān (19)
among the people民间mín jiān (19)
to amuse oneselfwán (16)
and so onděng (19)
appearancexiàng (18)
applaudcǎi (19)
applausecǎi (19)
appointmentyuē (14)
approximate大概dà gài (13)
approximategài (13)
approximately大约dà yuē (14)
approximatelyjìn (20)
approximatelyyuē (14)
armyyíng (20)
to arrangeshùn (13)
artyì (16)
as (if)rú (17)
to askràng (18)
to assemblezǒng (18)
to assist帮助bāng zhù (18)
assistance帮助bāng zhù (18)
[athletic or other] competition比赛bǐ sài (12)
ATM machine取款机qǔ kuǎn jī (20)
to attachfù (20)
attendcān (18)
automatic自动zì dòng (20)
(aux.)the combined sounds “le” and “a”, denoting exclamation, interrogation, etc.la (16)
awaitděng (19)
awardjiǎng (16)

B

bakekǎo (11)
ballqiú (12)
bang(onomat.)pāng (12)
bank银行yín háng (14)
bank notepiào (14)
basketlán (12)
basketball篮球lán qiú (12)
to be attachedfù (20)
to be close tofù (20)
to be fond ofxǐ (11)
to be fond of喜欢xǐ huan (11)
to be frightenedjīng (19)
to be happyxǐ (11)
to be likexiàng (18)
be on a business trip出差chū chāi (13)
to be oppositeduì (18)
to be scaredjīng (19)
to be sufficientzú (12)
to be used to习惯xí guàn (18)
beef牛肉niú ròu (11)
beforeqián (14)
to believexìn (20)
the Bell tower in Xi'an钟楼Zhōng lóu (18.p)
betweenjiān (19)
bicycle自行车zì xíng chē (19)
billdān (19)
bing(onomat.)pīng (12)
bodytǐ (12)
borderbiān (15, 20)
bothliǎ (11)
to bothermá (16)
boundarybiān (15, 20)
to brandishwǔ (19)
breathtaking惊险jīng xiǎn (19)
bridgeqiáo (17)
(bright) colorcǎi (19)
brilliant精彩jīng cǎi (19)
to broilkǎo (11)
bullniú (11)
bureauchù (15)
businessyè (20)
but不过bú guò (11)
to buymǎi (15)

C

to calculate打算dǎ suàn (13)
to calculatesuàn (13)
calmpíng (12)
campyíng (20)
cankě (19)
capital of Liaoning province in north east China沈阳shěn yáng (19.p)
carchē (14)
to carvekè (19)
to cashduì (20)
cash desk收款处shōu kuǎn chù (15)
certain(ly)kě (19)
certainlybì (11)
certainly一定yí dìng (12)
chance机会jī huì (18)
changehuàn (20)
to changedòng (12)
charttú (15)
chickenjī (11)
chiefzǒng (18)
to chooseqǔ (20)
cigaretteyān (16)
circuitzhōu (12)
circulartuán (19)
to circulatechuán (19)
citizenmín (19, 20)
classical Chinese poemcí (15)
classicsjīng (13)
clearchǔ (19)
clearqīng (19)
clear清楚qīng chu (19)
clearly understood清楚qīng chu (19)
to climb overyuè (13)
clipjiā (16)
close (to)jìn (20)
coach大巴dà bā (14)
coinqián (14, 15)
coinsbì (20)
to collectshōu (15)
to come injìn (13)
to come outchū (13, 17)
commerceshāng (15)
to commissionchāi (13)
common平常píng cháng (12)
to competesài (12)
competitionsài (12)
completeqīng (19)
to computesuàn (13)
concrete实在shí zài (18)
to connectjiē (14)
constantlycháng (17)
consultshāng (15)
to continuejì (18)
to continue继续jì xù (18)
to continuexù (18)
continuously一直yì zhí (18)
convenient便biàn (13)
convenient方便fāng biàn (14)
convenientshǒu (16)
conveniently顺便shùn biàn (13)
to convert兑换duì huàn (20)
cordial热情rè qíng (18)
correctrán (18)
correct (answer)duì (18)
to countdiǎn (20)
a courtyardchǎng (14)
cowniú (11)
craft手艺shǒu yì (16)
credit信用xìn yòng (20)
credit card信用卡xìn yòng kǎ (20)
to crossguò (16)
currencybì (20)
custom习惯xí guàn (18)
customerkè (18)
cyclezhōu (12)

D

to dancewǔ (19)
dance舞蹈wǔ dǎo (19)
danger (ous)xiǎn (19)
to deal inyíng (20)
deal withdài (18)
to decidedìng (12)
(decimal) point)diǎn (20)
deepshēn (19)
deep深刻shēn kè (19)
deep-going深刻shēn kè (19)
delicious好吃hǎo chī (11)
to deliverjiāo (15)
to departlí (14)
departmentchù (15)
desk桌子zhuō zi (18)
dessert后餐hòu cān (11)
to determinedìng (12)
to developfā (14, 17)
to developyǎn (19)
diagramtú (15)
dictioncí (15)
dictionary词典cí diǎn (15)
dictionarydiǎn (15)
direct (opposite of indirect)直接zhí jiē (14)
directionfāng (14)
directlyzhí (14, 18, 20)
director经理jīng lǐ (13)
dishcài (11)
to displaybǎi (18)
distantyuǎn (14)
distinctchǔ (19)
distinctqīng (19)
distinct清楚qīng chu (19)
do as you wish请便qǐng biàn (16)
to do business营业yíng yè (20)
to do physical training锻炼duàn liàn (12)
to do sth (for sb)gěi (16)
dollaryuán (20)
dotdiǎn (20)
to drawpíng (12)
to draw outchōu (16)
drawingtú (15)
to drinkhē (11)
dumplings with meat or vegetable filling饺子jiǎo zi (11)
(dynasty)yuán (20)

E

earlierqián (14)
earlyxiān (17)
earthdì (15)
eastdōng (15)
eat till fullbǎo (16)
edgebiān (15, 20)
elegant优美yōu měi (19)
elephantxiàng (18)
emotionqíng (18)
encirclezhōu (12)
encouragementjiǎng (16)
endmò (12)
energyjīng (19)
to engravekè (19)
to enjoyxǐ (11)
enterjìn (13)
to entertain招待zhāo dài (18)
enthusiastic热情rè qíng (18)
entirelydōu (16)
equalpíng (12)
equal toděng (19)
to escapepǎo (12)
essential必要bì yào (11)
et ceteraděng (19)
Europeōu (20)
evendōu (16)
evidencexìn (20)
to exceedyuè (13)
excellentjīng (19)
excellentyōu (19)
exchangehuàn (20)
to exchange兑换duì huàn (20)
to exerciseduàn (12)
to exhibitbǎi (18)
expressing a feeling of affection or hatred for a person东西dōng xi (15)
to extendjiē (14)
extremelyjí (11, 12)
eyemù (19)

F

famous有名的yǒu míng de (18)
faryuǎn (14)
fateyùn (12)
to feelgǎn (18)
feelingqíng (18)
festivaljié (19)
to fetchqǔ (20)
fieldchǎng (14)
fielddì (15)
fieldháng (14)
to figuresuàn (13)
to fillmǎn (18)
to fill intián (20)
filledmǎn (18)
final stagemò (12)
to findzhǎo (14)
fine优美yōu měi (19)
firehuǒ (14)
firstxiān (17)
firstyuán (20)
the First Emperor of China(259-210 B.C.)秦始皇Qín shǐ huáng (18.p)
fishyú (11)
fistquán (12)
to fixdìng (12)
fixed一定yí dìng (12)
flatpíng (12)
fleshròu (11)
floorlóu (15, 20)
folderjiā (16)
folk民间mín jiān (19)
footzú (12)
football (British English)足球zú qiú (12)
forděng (19)
forduì (18)
forgěi (16)
the Forest of Stone Tablets Museum 碑林Bēi lín (18.p)
forevercháng (17)
forgeduàn (12)
formdān (19)
formtǐ (12)
formerqián (14)
formerxiān (17)
fortuneyùn (12)
fowljī (11)
frankzhí (14, 18, 20)
to freefàng (17)
free timekòng (16)
friendship store友谊商店yǒu yì shāng diàn (15.p)
fromlí (14)
from the beginning of ... up to ...一直yì zhí (18)
frontqián (14)
fruitguǒ (11, 17)
fruit水果shuǐ guǒ (11)
to frychǎo (11)
fulfilldǎo (19)
to fulfillmǎn (18)
fundskuǎn (15, 20)

G

to gathertǒng (19)
gatherzǒng (18)
generalgài (13)
generous大方dà fāng (18)
genuinezhēn (11, 17)
to getqǔ (20)
to get upqǐ (12)
to givegěi (16)
give a dinner party请客qǐng kè (11)
gluttonouschán (16)
to gozǒu (14)
to go (in a direction)wǎng (14)
to go awaylí (14)
to go beyondchū (17)
to go on with继续jì xù (18)
to go outchū (13, 17)
to go overguò (16)
goallán (12)
graceful优美yōu měi (19)
gradeděng (19)
the Great Wall长城Cháng chéng (1.p)
cháng chéng (17.p)
the Great wild goose pagoda in Xi'an大雁塔dà yàn tǎ (18.p)
greedychán (16)
grounddì (15)
grouptuán (19)
guestkè (18)
guest客人kè rén (18)

H

habit习惯xí guàn (18)
to halttíng (14)
to haltzhàn (14)
handshǒu (16)
handy便biàn (13)
happyhuān (11, 15)
to have a holiday or vacation放假fàng jià (17)
have both ... and...既有…也有jì yǒu3...ye yǒu (11)
to have toděi (11)
(to have) pins and needlesmá (16)
headzǒng (18)
to help帮助bāng zhù (18)
hempmá (16)
hillshān (17)
hogzhū (11)
hold betweenjiā (16)
holekǒng (17)
honestshí (18)
honestly实在shí zài (18)
to hopebā (14)
hot (spicy)là (11)
house with more than 1 storylóu (15, 20)
however不过bú guò (11)
hundredbǎi (15)

I

icebīng (12)
ice hockey冰球bīng qiú (12)
if如果rú guǒ (17)
if要是yào shì (12)
import and export进出口jìn chū kǒu (13)
impression印象yìn xiàng (18)
in advancexiān (17)
in all parts of (a country)各地gè dì (13)
in case如果rú guǒ (17)
in frontqián (14)
in passing顺便shùn biàn (13)
in reality实在shí zài (18)
in the event that如果rú guǒ (17)
(in the) vicinity附近fù jìn (20)
to incline towardscè (14)
to increasetiān (16)
indispensable必要bì yào (11)
to infectchuán (19)
-ing (indicates an action in progress)zhe (16)
to inheritjì (18)
inndiàn (15)
to inspect参观cān guān (18)
to intend打算dǎ suàn (13)
invite to dinner请客qǐng kè (11)
to issuefā (14, 17)
it is truly...真是zhēn shì (11)
itemmù (19)
item (on a program)节目jié mù (19)

J

joincān (18)
journey旅游lǚ yóu (13)
joyoushuān (11, 15)

K

to keepliú (19)
kicktī (12)
kidnapguǎi (14)
kindzhǒng (15)
a kind of traditional Chinese shadowboxing (tai chi chuan)太极拳tài jí quán (12)
to knowliǎo (16)

L

landdì (15)
large bus大巴dà bā (14)
latter partmò (12)
to leavelí (14)
leave (message)liú (19)
to leave behindyí (17)
lengthcháng (17)
to letràng (18)
to let gofàng (17)
to let outfàng (17)
letterxìn (20)
levelpíng (12)
to likexǐ (11)
to like喜欢xǐ huan (11)
like thisrán (18)
like this这么zhè me (16)
line uppái (12)
Lion Dance狮子舞shī zi wǔ (19.p)
liquorjiǔ (11)
listdān (19)
locationchù (15)
logiclǐ (13)
longcháng (17)
the Long Corridor at Yi He Yuan长廊cháng láng (17)
to look around参观cān guān (18)
to look atguān (18)
to look forzhǎo (14)
to loseyí (17)
(lottery) prizecǎi (19)
luckyùn (12)
-lyrán (18)

M

m.w. for companyjiā (13)
machinejī (14)
to make friendsjiāo (15)
to make reasonableshùn (13)
to make the same scorepíng (12)
to manageyíng (20)
manager经理jīng lǐ (13)
Manchurianmǎn (18)
map地图dì tú (15)
marchbù (12)
marginbiān (15, 20)
markyìn (18)
match比赛bǐ sài (12)
matchsài (12)
maykě (19)
a measure wordchǎng (14)
(measure word)jiān (19)
(a measure word)tàng (17)
(a measure word)zhāng (15)
(measure word) metermǐ (15)
(a measure word, for cloth, cake, soap)kuài (15)
meatròu (11)
might (happen)可能kě néng (19)
miscellaneouszá (19)
a missionchāi (13)
to mixzá (19)
mixedzá (19)
moneybì (20)
moneyqián (14, 15)
the more ... the moreyuè (13)
more and more越来越yuè lái yuè (13)
mountainshān (17)
to movedòng (12)
to movegǎn (18)
to movezǒu (14)
to move (sb)感动gǎn dòng (18)
movement运动yùn dòng (12)
moving感动gǎn dòng (18)
mustbì (11)
mustděi (11)

N

(n) exterior surface外边wài bian (20)
(n) outside外边wài bian (20)
(n) receipt or bill for purchasing sth发票fā piào (14)
(n) west side; to the west of西边xī biān (15)
nationalitymín (19, 20)
nearjìn (20)
nearby附近fù jìn (20)
necessarilybì (11)
necessarily一定yí dìng (12)
necessary必要bì yào (11)
needdài (18)
to need toděi (11)
neighboring附近fù jìn (20)
netwǎng (12)
networkwǎng (12)
next to附近fù jìn (20)
no more than不过bú guò (11)
non-governmental民间mín jiān (19)
not just a few不少bù shǎo (19)
nourishyù (12)
nourishmentyíng (20)
numbmá (16)
(a numeral-measure word) twoliǎ (11)

O

o'clockdiǎn (20)
to obeyshùn (13)
to observeguān (18)
occasion机会jī huì (18)
occupationyè (20)
to occurchū (13, 17)
officechù (15)
onlydān (19)
open spacechǎng (14)
open upzhāng (15)
to operateyíng (20)
opportunityjī (14)
opportunity机会jī huì (18)
oppressivekè (19)
to orderdìng (12)
orderlychǔ (19)
ordinarily平常píng cháng (12)
ordinary便biàn (13)
ordinary平常píng cháng (12)
ought toděi (11)
overallzǒng (18)
overpraise过奖guò jiǎng (16)
oxniú (11)

P

a pacebù (12)
packedmǎn (18)
painchǔ (19)
pairduì (18)
pan-frychǎo (11)
paragraphkuǎn (15, 20)
partjié (19)
participatecān (18)
(particle used for emphasis)kě (19)
to pass (time)guò (16)
to pass onchuán (19)
pass throughjīng (13)
passionqíng (18)
passion热情rè qíng (18)
passionate热情rè qíng (18)
passionately热情rè qíng (18)
pastwǎng (14)
pathlù (14)
to pay交钱jiāo qián (15)
to pay (money)jiāo (15)
pay undrserved compliments to过奖guò jiǎng (16)
peacefulpíng (12)
the peoplemín (19, 20)
perfectjīng (19)
to performyǎn (19)
perform演出yǎn chū (19)
phrasescí (15)
physical training体育tǐ yù (12)
picturetú (15)
pigzhū (11)
pity遗憾yí hàn (17)
to placebǎi (18)
to placefàng (17)
a placechù (15)
placechǎng (14)
placedì (15)
to plan打算dǎ suàn (13)
to plantú (15)
plate-spinning转碟zhuàn dié (19.p)
to playwán (16)
to playyǎn (19)
play (football or soccer)tī (12)
please yourself请便qǐng biàn (16)
pleasedhuān (11, 15)
pointchù (15)
pointdiǎn (20)
pointjié (19)
pole-climbing爬竿pá gān (19.p)
popular民间mín jiān (19)
porchláng (17)
pork猪肉zhū ròu (11)
possibility可能kě néng (19)
possible可能kě néng (19)
to practiceyǎn (19)
prawnxiā (11)
(prefix before a number,e.g. "first", "number two", etc)dì (19)
to preserveliú (19)
to press from both sidesjiā (16)
previousqián (14)
previouswǎng (14)
primaryyuán (20)
printyìn (18)
priorxiān (17)
prizejiǎng (16)
probability可能kě néng (19)
probable可能kě néng (19)
probably大概dà gài (13)
to proceed with继续jì xù (18)
produce蔬菜shū cài (11)
to producechū (17)
professionháng (14)
professionalháng (14)
proficientjīng (19)
profoundshēn (19)
profound深刻shēn kè (19)
program节目jié mù (19)
provokezhāo (18)
puck冰球bīng qiú (12)
to pumpchōu (16)
pungentlà (11)
pureqīng (19)
to putfàng (17)

Q

quarter (hour)kè (19)

R

race (of people)zhǒng (15)
to raiseqǐ (12)
rankděng (19)
realshí (18)
realzhēn (11, 17)
reallyshí (18)
really实在shí zài (18)
to rearyù (12)
reasonlǐ (13)
to receivejiē (14)
to receiveshōu (15)
to receive (guests)招待zhāo dài (18)
reception招待zhāo dài (18)
to recruitzhāo (18)
refineliàn (12)
refinedjīng (19)
regard assuàn (13)
regimenttuán (19)
regrethàn (17)
regret遗憾yí hàn (17)
to releasefàng (17)
to relieve oneself便biàn (13)
to remainliú (19)
remoteyuǎn (14)
to replenishtiān (16)
required必要bì yào (11)
to resemblexiàng (18)
to restrictyuē (14)
resultguǒ (11, 17)
to retainliú (19)
to returnzhǎo (14)
ricemǐ (15)
to ride (an animal or bike)qí (14)
rightduì (18)
rightrán (18)
right (as opposed to left)右边yòu biān (20)
to risechū (17)
to riseqǐ (12)
rivershuǐ (11, 17)
roadlù (14)
to roamyóu (18)
to roastkǎo (11)
Roast duck restaurant in Beijing全聚德烤鸭店quán jù dé kǎo yā diàn (14.p)
rough大概dà gài (13)
roughly大概dà gài (13)
roundtuán (19)
routelù (14)
a rowpái (12)
a rowháng (14)
ruggedxiǎn (19)
to runpǎo (12)
to run跑步pǎo bù (12)
to runyíng (20)

S

sacred bookjīng (13)
salad色拉sè lā (11)
salmon三文鱼sān wén yú (11)
same asděng (19)
satisfiedbǎo (16)
sautechǎo (11)
sealyìn (18)
secretjī (14)
sectionjié (19)
sectionkuǎn (15, 20)
seedzhǒng (15)
to seekzhǎo (14)
to seemxiàng (18)
to sellmài (15)
to send outfā (14, 17)
to setdìng (12)
to set off出发chū fā (17)
Shanghai museum上海博物馆Shàng hǎi bó wù guǎn (18.p)
shopdiàn (15)
shop商店shāng diàn (15)
to showbǎi (18)
shrimpxiā (11)
shutterchuāng (20)
Sichuan province, China四川Sì chuān (11.p)
sidecè (14)
sidebiān (15, 20)
signxìn (20)
silkchóu (15)
silksī (15)
silk丝绸sī chóu (15)
silk cloth丝绸sī chóu (15)
silveryín (14)
singledān (19)
to sitzuò (14)
to sit astrideqí (14)
situationqíng (18)
skilljì (19)
skillyì (16)
smeltliàn (12)
smokeyān (16)
to smoke (a cigarette)抽烟chōu yān (16)
to smoke (cigarettes)chōu (16)
során (18)
so (much)这么zhè me (16)
soccer (American English)足球zú qiú (12)
societytuán (19)
soledān (19)
solidshí (18)
sorry遗憾yí hàn (17)
spacejiān (19)
spare timekòng (16)
spiritsjiǔ (11)
splendid精彩jīng cǎi (19)
sports体育tǐ yù (12)
sports运动yùn dòng (12)
spotchù (15)
to spreadchuán (19)
squarefāng (14)
stages in a processbù (12)
stampdǎo (19)
stampyìn (18)
to standzhàn (14)
to startjīng (19)
to start out出发chū fā (17)
stationzhàn (14)
to staydāi (13)
to stayliú (19)
steak牛排niú pái (11)
a stepbù (12)
to stoptíng (14)
to stopzhàn (14)
storediàn (15)
store商店shāng diàn (15)
storied buildinglóu (15, 20)
straightzhí (14, 18, 20)
straightlyzhí (14, 18, 20)
studyyè (20)
styletǐ (12)
such asrú (17)
(suff. for certain nouns)bā (14)
sufferingchǔ (19)
to suitkě (19)
Summer Palace (in Beijing)颐和园yí hé yuán (17.p)
superioryōu (19)
surely一定yí dìng (12)
(a surname)zhāng (15)
(surname)kǒng (17)
(surname)qián (15)
to surpassyuè (13)
swim游泳yóu yǒng (12)
to swimyóu (18)
swinezhū (11)
to swingbǎi (18)
systemtǐ (12)

T

table桌子zhuō zi (18)
table tennis ball乒乓球pīng pāng qiú (12)
to takeqǔ (20)
to take a bus, airplane etc.zuò (14)
to take a seatzuò (14)
take part incān (18)
to tastecháng (16)
tasty好吃hǎo chī (11)
teachá (16)
tea plantchá (16)
temperatejié (19)
Temple of Heaven in Beijing天坛tiān tán (17.p)
tennis网球wǎng qiú (12)
the Terra-cotta warriors 兵马俑Bīng mǎ yǒng (18.p)
The Imperial Palace故宫gù gōng (17.p)
(the) people人民rén mín (20)
then (afterwards)然后rán hòu (18)
thing东西dōng xi (15)
thoughtfulzhōu (12)
threadsī (15)
thrilling惊险jīng xiǎn (19)
thusrán (18)
ticketpiào (14)
to tiepíng (12)
a timetàng (17)
tinglingmá (16)
toduì (18)
togěi (16)
tobaccoyān (16)
together一起yì qǐ (12)
topjí (11, 12)
totalzǒng (18)
to touchgǎn (18)
to touch感动gǎn dòng (18)
to touryóu (18)
tour旅游lǚ yóu (13)
tourism旅游lǚ yóu (13)
towardswǎng (14)
tracesī (15)
to tradeyíng (20)
to trade营业yíng yè (20)
tradition传统chuán tǒng (19)
train火车huǒ chē (14)
trampledǎo (19)
to transferchuán (19)
to transmitchuán (19)
to transportyùn (12)
to travelyóu (18)
travel旅游lǚ yóu (13)
tread ondǎo (19)
treatdài (18)
trick-cycling车技chē jì (19.p)
a triptàng (17)
trip旅游lǚ yóu (13)
trouble麻烦má fan (16)
troublesome麻烦má fan (16)
trueshí (18)
truexìn (20)
truezhēn (11, 17)
to turnguǎi (14)
typezhǒng (15)
(type of food)cài (11)
typicaldiǎn (15)

U

unable to不了bù liǎo (16)
to undergojīng (13)
to understandliǎo (16)
to unifytǒng (19)
to unitetǒng (19)
uprightzhí (14, 18, 20)
to useyòng (13)
used toguàn (18)
useful有用yǒu yòng (13)
to useryùn (12)
usual practice习惯xí guàn (18)
usually平常píng cháng (12)
utmostjí (11, 12)

V

vacationjià (17)
varietycǎi (19)
variouszá (19)
various regions各地gè dì (13)
vegetablescài (11)
vegetablesshū (11)
vegetables蔬菜shū cài (11)
a vehiclechē (14)
verily实在shí zài (18)
verticalzhí (18, 20)
veryjīng (19)
visit and observe参观cān guān (18)
visitorkè (18)
vocal imitation口技kǒu jì (19.p)
volleyball排球pái qiú (12)

W

waitdài (18)
to walkyóu (18)
to walkzǒu (14)
walkbù (12)
to watchguān (18)
watershuǐ (11, 17)
waylù (14)
we (including the person spoken to)咱们zán men (11)
weekzhōu (12)
weekend周末zhōu mò (12)
to welcome欢迎huān yíng (15)
to welcomeyíng (15)
well-known有名的yǒu míng de (18)
west西xī (15)
the west lake fried fish with sour sauce西湖醋鱼Xī hú cù yú (18.p)
the West Lake in Hangzhou西湖Xī hú (18.p)
Western-style food西餐xī cān (11)
wholetǒng (19)
to wieldwǔ (19)
willbì (11)
windowchuāng (20)
window窗口chuāng kǒu (20)
winejiǔ (11)
wire-walking走钢丝zǒu gāng sī (19.p)
to wishbā (14)
without end不了bù liǎo (16)
wordcí (15)
workmanship手艺shǒu yì (16)
workscí (15)

X

Xi'an (city), the capital city of Shanxi Province西安xī ān (17.p)
Xinhua bookstore新华书店xīn huá shū diàn (15.p)

Y

yuan (unit of currency)kuài (15)
Yuyuan garden豫园Yù yuán (18.p)


Main Page