每周新闻Weekly News 2011.09.19—25

More News

中国将参与救助欧洲

据经济之声报道,在华盛顿举行的今年秋季世界银行和国际货币基金组织峰会上,中国财政部长和央行行长的一举一动都引发世界关注。中方表示,将在解决全球经济危机中发挥正面作用,但希望国际货币基金组织按既定方案兑现诺言,提高中国的表决权。

Zhōngguó jiāng cānyù jiùzhù Ōuzhōu

Jù jīngjì zhīshēng bàodào, zài Huáshèngdùn jǔxíng de jīnnián qiūjì shìjiè yínháng hé guójì huòbì jījīn zǔzhī fēnghuì shàng, Zhōngguó cáizhèng bùzhǎng hé yāngháng hángzhǎng de yìjǔ yídòng dōu yǐnfā shìjiè guānzhù. Zhōngfāng biǎoshì, jiàng zài jiějué quánqiú jīngjìwéijī zhōng fāhuī zhèngmiàn zuòyòng, dàn xīwàng guójì huòbì jījīn zǔzhī 'àn jìdìng fāng'àn duìxiàn nuòyán, tígāo Zhōngguó de biǎojuéquán.

芬兰首都举行“世界无车日”宣传活动

芬兰首都赫尔辛基22日举行每年一度的“世界无车日”宣传活动,提倡和鼓励人们乘坐公共交通工具和骑自行车上下班,以缓解市区交通拥挤状况。

为鼓励市民乘坐公共交通工具出行,赫尔辛基市公共汽车公司在“无车日”当天实行半价优惠车票。成年人只需花1欧元(约合8.6元人民币)、儿童和老人花0.5欧元(约合4.4元人民币)就可乘坐公共汽车,1小时内还可免费换乘电车、地铁和短途火车等公交工具。

“世界无车日”最早由法国1998年发起,目的是增强人们的环保意识,了解汽车对城市环境造成的危害,鼓励人们在市区使用公共交通工具、骑车或步行。目前,这一活动已扩大到很多国家。

Fēnlán shǒudū jǔxíng “shìjiè wú chē rì” xuānchuán huódòng

Fēnlán shǒudū Hè’ěrxīnjī 22 rì jǔxíng měinián yídù de “shìjiè wú chē rì” xuānchuán huódòng, tíchàng hé gǔlì rénmen chéngzuò gōnggòng jiāotōng gōngjù hé qí zìxíngchē shàng xiàbān, yǐ huǎnjiě shì qū jiāotōng yǒngjǐ zhuàngkuàng.

Wèi gǔlì shìmín chéngzuò gōnggòng jiāotōng gōngjù chūxíng, Hè’ěrxīnjī shì gōnggòng qìchē gōngsī zài “wú chē rì” dàngtiān shíxíng bànjià yōuhuì chēpiào. Chéngnián rén zhǐ xū huā 1 ōuyuán (yuē hé 8.6 yuán rénmínbì), értóng hé lǎorén huā 0.5 ōuyuán (yuēhé 4.4 yuán rénmínbì) jiù kě chéngzuò gōnggòng qìchē, 1 xiǎoshí nèi hái kě miǎnfèi huànchéng diànchē, dìtiě hé duǎntú huǒchē děng gōngjiāo gōngjù.

“Shìjiè wú chē rì” zuìzǎo yóu Fǎguó 1998 nián fāqǐ, mùdì shì zēngqiáng rénmen de huánbǎo yìshí, liǎojiě qìchē duì chéngshì huánjìng zàochéng de wēihài, gǔlì rénmen zài shìqū shǐyòng gōnggòng jiāotōng gōngjù, qíchē huò bùxíng. Mùqián, zhè yī huódòng yǐ kuòdà dào hěnduō guójiā.

More News